تولید

سایت تولید داروهای گیاهی در منطقه ی شهرک عالی نسب تبریز در مساحتی بالغ بر 7 هکتار  با تنوع محصولات بیش از 70 نوع در سال 1397 به بهره برداری خواهد رسید.
مجوز های اخذ شده برای تولید دارو به شرح ذیل می باشند:

Obtained Licenses
Title                                                                                                     Capacity per Year
Serum Production Line                                                                                    60.000.000 liter
Green Tea                                                                                                         200 tons
Herbal Medicine in the form of Cream, Gel, Pomade and lotion                    100000 items
Herbal Medicine in the form of Drops                                                            100000 items
Herbal Medicine in the form of Tablet                                                            500000000 items
Herbal Medicines in the form of Capsules                                                      300000000 items
Herbal Medicines in the form of Syrup and Solution                                      5000000 items
Herbal Medicines in the form of Spray                                                           100000 items
Herbal Medicines in the form of Ampoule                                                      20000000 items
Packaging of any kind of Herbal Medicine                                                     200 tons
Any kind of Anti-Biotic Ampoule                                                                    100000000 items
Any kind of Anti-Biotic Vials                                                                           100000000 items
Any kind of Anti-Biotic Capsule                                                                      100000000 items
Any kind of Anti-Biotic Tablets                                                                       100000000 items
Any kind of Vitamins and Minerals in the form of Capsule                            100000000 items
Any kind of Vitamins and Minerals in the form of Tablet                               100000000 items
Micro-Syringe                                                                                                  2000000 items
Injection Syringe                                                                                             10000000 items
Any kind of Citrus Fruit Juices from Concentrate                                           10000 tons
Natural Essences (for food industry)                                                              10 tons
Any kind of Gelatin Powder (HALAL)                                                              10000 tons
Pastille (herbal vitamins)                                                                                 300 tons
Any kind of Gelatin Capsule                                                                            200 tons
Any kind of Fruit Concentrate                                                                         3000 tons
Fruit puree                                                                                                       3000 tons
Fruit chips                                                                                                        1000 tons
Drinking water with allowed additives such as essences and vitamins           12000000 liters
And etc. (Diet)
Carbonated Dough                                                                     500 tons                      
Non-Carbonated Dough                                                                                   500 tons
Fruit juice from concentrate (carbonated fruit juice, diet)                                5000 tons
Non-Alcoholic Beverages (diet)                                                                        5000000 liters