تجارت

شرکت بایرآران در زمینه واردات دارو و مواد اولیه داروهای گیاهی از کشورهای اروپایی و شرکت های داروسازی معتبر آلمانی در انواع داروهای خاص ، تک نسخه ای و عمومی و پخش آن در سراسر ایران و همچنین صادرات مواد اولیه داروهای گیاهی را به کشورهای اروپایی در دست اقدام دارد.